Regulamin

Regulamin Apteki Internetowej
farmacjaiuroda.pl

Apteka nie prowadzi sprzedaży hurtowej. Każde zamówienie będzie analizowane oraz potwierdzane przez Pracownika Apteki.

Faktury wystawiamy w dniu zakupu - po uprzedniej informacji email lub w polu "uwagi" w zamówieniu.


Farmacja Warszawska Sp. Zo.o

Ul. Instalatorów 9

02-237 Warszawa

Bank Zachodni WBK S.A

Nr konta: 08 1090 2590 0000 0001 3199 1245

W tytule zapłaty prosimy podać login użytkownika zamówienia oraz dopisać " Płatność ze sklepu internetowego".


Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w Aptece Internetowej prowadzonej przez Sprzedającego pod adresem http://farmacjaiuroda.pl/.

§ 1. Definicje

1. Regulamin - niniejszy regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2013.1422).

2. Kupujący - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, a posiadająca zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu na zasadach określonych w Regulaminie.

3. Konsument - Kupujący będący osobą fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, dokonujący u Sprzedającego zakupu w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

4. Sprzedający ? Farmacja Warszawska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Instalatorów 9, 02-237 Warszawa, NIP 522-26-83-812, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000160577, o kapitale zakładowym w wysokości 50 000 zł, w całości opłaconym. Apteka Internetowa farmacjaiuroda.pl, prowadzona jest przez Aptekę Aleja Krakowska 110/114 lok.B55, posiadającą zezwolenie Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego nr WIF.WA.IV.8520.4.25.2012.DB na prowadzenie apteki ogólnodostępnej.
Dane do kontaktów ze Sprzedającym:

Apteka Internetowa: farmacjaiuroda.pl/
ul. Aleja Krakowska 110/114 lok.B55
02-256 Warszawa
Telefon: 22 868 28 50
Adres email: internetowa@farmacjawarszarszawska.com

5. Przedmiot sprzedaży - produkty wymienione i opisane na stronie internetowej.

6. Produkt - rzecz ruchoma, prezentowana w Aptece Internetowej farmacjaiuroda.pl/ i której dotyczy umowa sprzedaży.

7. Karta produktu - pojedyncza podstrona Apteki Internetowej http://farmacjaiuroda.pl/ zawierająca informacje o pojedynczym produkcie.

8. Koszyk - lista produktów sporządzona z oferowanych w sklepie produktów na podstawie wyborów Kupującego.

9. Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży produktów w rozumieniu art. 535 ustawy Kodeks cywilny, zawarta pomiędzy Usługodawcą, a Klientem, z wykorzystaniem serwisu internetowego Apteki Internetowej http://farmacjaiuroda.pl/ .

10. Apteka Internetowa (Apteka) - serwis internetowy dostępny pod adresem http://farmacjaiuroda.pl/ , za pośrednictwem którego Kupujący może złożyć Zamówienie.

11.Zamówienie - oświadczenie woli Kupującego określające w szczególności jednoznacznie rodzaj i ilość produktów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży.

12.System teleinformatyczny - zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego.

§ 2. Zasady ogólne

1. Wszystkie produkty oferowane w Aptece są oryginalnie zapakowane, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

2. Produkty umieszczone w kategorii "Promocja" w oferowanych tam cenach dostępne są do wyczerpania zapasów.

3. Prezentowane na stronie internetowej opakowania mają wyłącznie charakter informacyjny. W zależności od aktualnie oferowanych przez producenta opakowań, mogą się one różnić od umieszczonych na stronie internetowej Apteki Internetowej.

4. Klient zobowiązany jest do:
a) niedostarczania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujące przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich.
b) korzystania z Apteki Internetowej w sposób nie zakłócający jej funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń.
c) korzystania z Apteki Internetowej w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz Sprzedającego.
d) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Apteki Internetowej jedynie w zakresie własnego użytku osobistego.
e) korzystania z Apteki Internetowej w sposób zgodny z prawem, postanowieniami Regulaminu oraz ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

5. Sprzedający nie pobiera żadnych opłat za komunikację z nim z wykorzystaniem środków porozumiewania na odległość.


6. Zawartość strony www, w szczególności układ strony, treści, grafika, logo, zdjęcia a także opisy i zdjęcia towarów podlegają ochronie prawa polskiego. Apteka nie wyraża zgody na kopiowanie treści będących jej własnością bez pisemnego zezwolenia.


7. Lisy towarów znajdujące się na stronie www służą wyłącznie celom informacyjnym oraz identyfikacyjnym. Opisy towarów mają formę skróconą. Przed użyciem produktów leczniczych należy zapoznać się z ulotką, zawierającą przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowania, oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany może zagrażać życiu i zdrowiu.


8. Apteka zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobu płatności i dostawy poprzez nie udostępnianie części z opcji dla wybranych produktów lub grup asortymentowych.

§ 3. Składanie zamówień i zawarcie umowy

1. Zamówienia są przyjmowane przez stronę internetową www.farmacjaiuroda.pl, poczty elektronicznej oraz w miejscu prowadzenia Apteki.

2. Zamówienia składane poprzez stronę internetową, poczty elektronicznej można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.

3. Zamówienia składane telefonicznie oraz w miejscu prowadzenia Apteki można składać od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 16.00.

4. W trakcie składania zamówienia Kupujący podaje dane osobowe - w tym numer telefonu - oznaczone jako obowiązkowe, stosownie do przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie wysyłkowej sprzedaży produktów leczniczych.

5. Kupujący może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez sklep w celu ułatwienia procesu składania kolejnego zamówienia. W tym celu Kupujący powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login i hasło są ciągiem znaków ustalanych przez Kupującego, który ma obowiązek zachowania ich w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich. Kupujący ma w każdej chwili prawo i możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji danych.

6. W celu złożenia zamówienia Kupujący powinien wykonać, co najmniej, następujące czynności, w oparciu o wyświetlane komunikaty oraz informacje dostępne na stronie:
a) dodanie do koszyka produktu;
b) wybór rodzaju dostawy;
c) wybór rodzaju płatności;
d) wybór miejsca wydania rzeczy;
e) złożenie w sklepie zamówienia z obowiązkiem opłaty za towar


7. Do momentu płatności Klient ma prawo edytować ilość/wartość oraz rodzaj produktu.

8. Po podaniu przez Kupującego niezbędnych danych wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego zamówienia zawierające informacje dotyczące:
a) przedmiotu zamówienia,
b) cen jednostkowych oraz łącznej ceny zamawianych produktów oraz kosztów dostawy,
c) wybranego sposobu i miejsca dostawy.

9. W celu wysłania zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji Regulaminu, Polityki prywatności, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku "Zapłać?

10. Informacje o produktach podane na stronach internetowych Apteki Internetowej, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

11. Wysłanie zamówienia przez Kupującego stanowi oświadczenie woli zawarcia ze Sprzedającym umowy sprzedaży zgodnie z treścią Regulaminu.

12. Po złożeniu zamówienia Kupujący otrzymuje wiadomość e-mail zawierającą wszystkie istotne elementy zamówienia i jest wyłącznie potwierdzeniem otrzymania zamówienia.

13. Umowa zawierana jest w języku polskim, zgodnie z polskim prawem i niniejszym regulaminem.

14. Kupujący mogą uzyskać dostęp do Regulaminu jako integralnej części umowy, w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej farmacjaiuroda.pl, pobrać go i sporządzić jego wydruk.

15. Potwierdzenie, udostępnienie, utrwalenie, zabezpieczenie istotnych postanowień umowy w celu uzyskania dostępu do tych informacji następuje poprzez wysłanie na wskazany adres e-mail potwierdzenia zamówienia, specyfikacji oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej produkty lub wydanie przy odbiorze bezpośrednio od Sprzedającego, faktury VAT.


16. Faktura VAT wystawiana jest na życzenie Kupującego wyrażone w formularzu zamówienia poprzez zaznaczenie pola ?Chcę otrzymać fakturę VAT?. Warunkiem wystawienia faktury VAT jest wskazanie przez Kupującego w formularzu zamówienia numeru NIP Kupującego, a w przypadku osoby fizycznej podanie numeru PESEL. Kupujący wyraża zgodę na wystawienie faktury VAT bez jego podpisu.


17. Paragon fiskalny, jak i faktura VAT, wystawiane są zgodnie z rzeczywistą datą zakończenia realizacji zamówienia przez Aptekę, nie zaś w dniu rozpoczęcia jego realizacji

§ 4. Cena i metody płatności

1. Wszystkie ceny podawane przez Sprzedającego wyrażone są w polskiej walucie i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Ceny produktów nie zawierają kosztu dostawy, który określony jest zakładce Koszty i sposoby zapłaty. Cena ma charakter wiążący w momencie składania zamówienia.

2. Kupujący ma możliwość uiszczenia ceny:
a) przy odbiorze przesyłki - zapłata gotówką pracownikowi firmy kurierskiej DPD, dostarczającemu przesyłkę (płatność za pobraniem) - forma dostępna wyłącznie na terenie Polski,
b) przy odbiorze w siedzibie Apteki Aleja Krakowska 110/114 lok B55 02-256 Warszawa, płatność gotówką, kartą kredytową lub płatniczą.
c) płatność kartą kredytową, płatniczą - zgodnie z zasadami obsługującego serwisu eCard.
UWAGA! W przypadku płatności zagraniczną kartą kredytową/debetową, kwota do zapłaty może się nieznacznie różnić od umieszczonej na witrynie www.farmacjaiuroda.pl (podawana w euro, funtach). Spowodowane jest to przeliczeniem kursu walut w systemie eCard.
d) płatność za pomocą przelewu bankowego wyłącznie w Polskich Złotych (PLN) na konto:

Farmacja Warszawska Sp. Zo.o
Ul. Instalatorów 9
02-237 Warszawa

Bank Zachodni WBK S.A

Nr konta: 08 1090 2590 0000 0001 3199 1245


W tytule zapłaty prosimy podać login użytkownika zamówienia oraz dopisać " Płatność ze sklepu internetowego".


e) inne formy płatności (ePrzelewy) oferowane przez serwis eCard - Płacę z Inteligo, mTransfer, MultiTransfer, Płać z Nordea, Przelew24, Przelew z BPH, Płacę z iPKO, Płacę z Citi Handlowy, Płać z BOŚ, Millennium Bank, Płacę z Alior Bankiem, MeritumBank Przelew, Pay Way Toyota Bank, Eurobank płatność online, Crédit Agricole przelew online, Płać z ING, Alior Sync, PKO24 Przelew, Kredyt Bank, Deutsche Bank, Invest Bank, Raiffeisen Bank. UWAGA: Płatności realizowane przez system eCard są możliwe po złożeniu zamówienia. Dodatkowe koszty związane z poszczególnymi formami płatności określone są w cenniku transportu w zakładce Koszty i sposoby dostawy.

3. Realizacja zamówienia Konsumenta płatnego za pobraniem lub przy odbiorze bezpośrednio od Sprzedającego następuje po potwierdzeniu zamówienia przez Kupującego, a zamówienia płatnego przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych po zaksięgowaniu wpłaty Konsumenta na koncie Sprzedającego.

4. Zamówienia niepotwierdzone lub nieopłacone w ciągu 14 dni od chwili złożenia będą automatycznie anulowane.

§ 5. Dostawa

1. Dostawa produktów jest ograniczona do terenu państw Unii Europejskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Kupującego.

2. Dostawa produktów odbywa się :
a) przesyłką kurierską poprzez firmę kurierską DPD,
b) przesyłką pocztową poprzez Pocztę Polską
c) osobiście z apteki w Warszawie Aleja Krakowska 110/114 lok. 55B.

3. Termin otrzymania zamówionych produktów obejmuje czas sprowadzenia produktu do Apteki Internetowej, czas realizacji zamówienia i czas dostarczenia zamówionych produktów przez kuriera DPD lub Pocztę Polską i wynosi na terenie Polski od 2 do 7 dni roboczych, zaś za granicą od 5 do 11 dni roboczych. Szczegółowe informacje dostępne są w zakładce Koszty i sposoby zapłaty.

§ 6. Prawo do odstąpienia od umowy

1. Konsumentowi przysługuje, na podstawie art. 27 ustawy o prawach konsumenta prawo do odstąpienia od umowy, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. ustawy o prawach konsumenta.

2. Termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość wynosi 14 dni od dnia w którym Konsument wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia, inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta, weszła w posiadanie rzeczy, a do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Konsument może złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do ustawy o prawach konsumenta dostępnym pod poniższym adresem. Skorzystanie z wzoru formularza odstąpienia od umowy jest zalecane, jednak nie jest to obowiązkowe.

4. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy Konsument musi poinformować Sprzedającego o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia w formie pisemnej wysłanego pocztą lub pocztą elektroniczną.

5. Konsument może również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie pocztą elektroniczną na adres internetowa@farmacjaiuroda.pl.

6. Sprzedający niezwłocznie potwierdzi Konsumentowi na e-mail (podany przy zawieraniu umowy i inny jeżeli został podany w złożonym oświadczeniu) otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

7. W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą.

8. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedającemu niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym Konsument poinformował o odstąpieniu od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

9. Konsument odsyła rzeczy będące przedmiotem umowy, od której odstąpił na własny koszt i ryzyko na adres wskazany w Regulaminie - Dane Kontaktowe.

10. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącej przedmiotem umowy, a będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

11. Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego przez Konsumenta zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, a jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie zwróci Konsumentowi dodatkowych kosztów zgodnie z art. 33 ustawy o prawach konsumentów.

12. Sprzedający dokonuje zwrotu zapłaty przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

13. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

14. Konsumentowi zgodnie z art 38 ustawy o prawach konsumentów nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, której przedmiotem jest produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

15. Zgodnie z paragrafem 3 punkt 8 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie wysyłkowej sprzedaży produktów leczniczych (tj. Dz.U. 2015, poz 481) przepisów ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014, poz. 827) nie stosuje się.

16. Kupującemu nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy, której przedmiotem są produkty lecznicze i wyroby medyczne. Produkt leczniczy lub wyrób medyczny może być, zgodnie z art. 96 ust.6 ustawy z dnia 6.09.2001 r. Prawo farmaceutyczne (t.j. Dz.U. z 2008 r Nr 45 poz.271 z późniejszymi zmianami), zwracany wyłącznie z powodu wady jakościowej lub niewłaściwego jego wydania.

§ 7. Reklamacje towarów

1. Zaleca się sprawdzenie zawartości przesyłki w obecności pracownika firmy kurierskiej w chwili jej dostarczenia oraz sporządzenie protokołu reklamacyjnego. Sprawdzenie zawartości przesyłki w obecności pracownika firmy kurierskiej jest bezpłatne i należy do jego obowiązków.

2. Jeżeli doręczana przesyłka jest wyraźnie uszkodzona (widać ślady zalania, znacznego wgniecenia, naddarcia opakowania itp.) zaleca się odmowę jej przyjęcia. W takim przypadku przesyłka zostanie natychmiast zwrócona do Apteki w celu wyjaśnienia sprawy oraz ponownego dostarczenia zamówionych produktów.

3. Sprzedający ponosi odpowiedzialność wobec Kupującego na zasadach określonych w przepisach art. 556 - 576 Kodeksu cywilnego za wady fizyczne i prawne


4. Reklamacje należy kierować na adres mailowy internetowa@farmacjaiuroda.pl. Sprzedający zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby nie było to możliwe, do poinformowania w tym terminie o czasie rozpatrzenia reklamacji.

5. Sprzedający nie udziela Kupującemu gwarancji w rozumieniu art. 577 Kodeksu cywilnego, natomiast przekazuje gwarancje udzielone przez producentów dla produktów znajdujących się w aptece lub informuje o takich gwarancjach.


6. Kupujący jest zobowiązany do zabezpieczenia przesyłki zgodnie ze standardami stosowanymi przez Aptekę (karton + wypełnienie). Prosimy o nieodsyłanie zwracanych towarów w kopertach lub kopertach bąbelkowych.

§ 8. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

1. Sprzedający podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Apteki Internetowej.

2. Sprzedający podejmuje działania zmierzające do wyeliminowania zagrożeń typu spam, wirusy, ataki hakerskie, w szczególności poprzez kontrolę plików zapisanych na serwerze programem antywirusowym oraz wykrywającym szkodliwe oprogramowanie i działania osób trzecich i przeciwdziałanie rozpowszechniania spamu.

3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Apteki Internetowej Kupujący może zgłaszać pisemnie na adres do kontaktów wskazany w § 1 ust.4 Regulaminu lub mailowo na adres internetowa@farmacjaiuroda.pl.

§ 9. Polityka prywatności oraz bezpieczeństwo danych osobowych

1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez Konsumentów sklepu jest Sprzedający.

2. Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku. Kupujący podając przy składaniu zamówienia swoje dane osobowe Sprzedającemu wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Sprzedającego w celu realizacji złożonego zamówienia. Kupujący może wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu przesyłania ankiet dotyczących opinii na temat transakcji dokonywanej przez Kupującego w Aptece Internetowej oraz informacji marketingowych w formie newslettera. Kupujący ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji danych osobowych.

§ 10. Postanowienia końcowe

1. O zmianach regulaminu i ich zakresie Kupujący będą powiadomieni za pośrednictwem strony internetowej farmacjaiuroda.pl
2. Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Kupującego na stronie internetowej Sprzedającego w zakładce Regulamin. W trakcie realizacji zamówienia oraz w całym okresie rękojmi Kupującego obowiązuje regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu zamówienia.

3. Wszelkie spory nie rozwiązane za porozumieniem stron podlegają rozstrzygnięciu przez właściwe sądy powszechne.

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne, w szczególności ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2013.1422), ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014. 827), ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2014.1182) Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 6 września 2001 r Prawo farmaceutyczne (t.j. Dz.U. z 2008 r Nr 45 poz.271 z późniejszymi zmianami), Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie wysyłkowej sprzedaży produktów leczniczych wydawanych bez przepisu lekarza (Dz.U. 2015, poz. 481).

KLAUZULA INFORMACYJNA

stosowana w przypadku zbierania danych od osoby, której dane dotyczą

 

Informuję, że:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest FARMACJA WARSZAWSKA SP. Z O.O, adres siedziby: Instalatorów 9, 02-237 warszawa,  wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000160577, NIP 522 26 83 812, REGON 015477667, zwana dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
 • z Administratorem można kontaktować się :

- listownie na adres korespondencyjny: ul. Instalatorów 9 02-237 Warszawa;

- przez e-mail: kamil.otrocki@farmacjawarszawska.com

- telefonicznie : 228682850

 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w konkretnych i prawnie uzasadnionych celach realizowanych przez Administratora, co oznacza w szczególności :
 1. zawarcie i wykonanie umowy, której jest Pani/Pan stroną na postawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO);
 2. ustalenie, dochodzenie lub obrona w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń na postawie art. 6 ust. 1 lit. f  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO); .
 3. wypełnienie obowiązku prawnego na postawie art. 6 ust. 1 lit. c  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO);
 4. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub osobę trzecią na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO);
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez okres obowiązywania umowy, a w przypadku danych podanych fakultatywnie ? do czasu wycofania zgody. Okres przetwarzania danych osobowych może zostać przedłużony do czasu wygaśnięcia wzajemnych roszczeń wynikających z umowy. Dane przetwarzane w celu wypełnienia ciążących na Administratorze obowiązków prawnych przetwarzane będą w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa;
 • Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane podmiotom, którym zostanie zlecone przetwarzanie danych, np. dostawcom usług IT, księgowości. Podmioty te przetwarzają dane na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych i tylko zgodnie z poleceniami Administratora;
 • podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia umowy, konsekwencją niepodania danych wymaganych obligatoryjnie jest brak możliwości zawarcia i wykonania umowy;
 • posiada Pani/Pan następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

- prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych / jeśli była udzielana /,

- prawo dostępu do treści danych osobowych oraz żądania ich sprostowania (poprawiania, uzupełniania),  usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzanych danych osobowych;

 • w zakresie, w jakim dane są przetwarzane na podstawie zgody ? ma Pani/Pan  prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie udzielonej uprzednio zgody, a przed jej wycofaniem. Zgodę można wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na wskazany korespondencyjny lub adres mailowy;
 • Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu;
 • przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych;

 

Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny 03 - 707 Warszawa Floriańska 10 | Koncesja na prowadzenie apteki | BIP Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego
Copyrights © 2015 by: APTEKA FARMACJA I URODA Projekt i wdrożenie: